หลักสูตรสถานศึกษา  เรื่องการนวดแผนไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าผาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

       หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การนวดแผนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าผาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินการพัฒนา ได้มีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โดยเฉพาะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในการนวดแผนไทย ผู้มีประสบการณ์ และผู้ประกอบอาชีพในการนวดแผนไทย การศึกษาข้อมูล ได้จากการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้
       หลักสูตรนี้ได้รับการพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ จากอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ได้รับการประเมินหาความเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรโดยตรง อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนวดแผนไทย ทำให้หลักสูตรนี้เสร็จสมบูรณ์ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร
       ผู้พัฒนาหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรสถานศึกษานี้คงให้ประโยชน์แก่ผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งผู้ที่สนใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างดี หากมีข้อเสนอแนะใดที่ทำให้หลักสูตรนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดให้คำแนะนำ จักขอบพระคุณยิ่ง