แนวการจัดการเรียนรู้

       เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการนวดแผนไทย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดแนวทางไว้ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
2. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงมากที่สุด
3. จัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
4. จัดการเรียนรู้ ให้มีการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างสาระต่าง ๆ
5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะการนวดแผนไทย บริการนวดแผนไทย ให้ชุมชน
6. วัดประเมินผลตามสภาพจริง
7. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
8. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิทยากรท้องถิ่น ในบางกิจกรรม
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
10.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียน
ได้แก่ การเรียน ร่วมเรียน ร่วมรู้ สืบค้นเป็นกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD การจัดการเรียนรู้แบบจิกซอว์ (JIGSAW)
10.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการการสอนภาคปฏิบัติ ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) คือครูผู้สอน และวิทยากร เป็นผู้สาธิต ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผล