การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

       เพื่อให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การนวดแผนไทย ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด จึงกำหนดการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี้
1. การวัดประเมินผลตามสภาพจริง
1.1 กิจกรรมสำรวจ ตรวจสอบ
1.2 กิจกรรมศึกษาค้นคว้า
1.3 ทักษะการปฏิบัติ
1.4 เจตคติต่อการนวดแผนไทย
1.5 ความพึงพอใจต่อการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการนวดแผนไทย
2. การวัดและประเมินผล ด้านความสามารถ
2.1 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ นวดแผนไทย
2.2 ให้ผู้เรียนบริการนวดแผนไทย แก่ชุมชน แล้วพิจารณากระบวนการทำงาน และผลสำเร็จของงาน โดยให้ชุมชนร่วมในการวัดและประเมินผล
3. การประเมินผลโดยสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
3.1 ผลงานจากการร่วมทำงานกลุ่ม เมื่อครูให้ทำงานกลุ่ม แล้วครูสังเกตพฤติกรรมในการทำงาน
3.2 ผลงานจากการทำแบบฝึกหัด ทำแบบทดสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน