สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้

       ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การนวดแผนไทย ผู้เรียนผู้สอนสามารถศึกษาหาความรู้หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่มีอยู่ดังนี้
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสามารถ ผู้มีประสบการณ์
2. แหล่งวิทยาการต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุด สถานีอนามัย โรงพยาบาล
3. สถานประกอบการ นวดแผนไทยทั่วไป
4. สื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสือเกี่ยวกับการนวดแผนไทย เป็นต้น
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี-รอม วีซีดี เป็นต้น