เป้าหมายของหลักสูตร

       หลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการนวดแผนไทย เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
จึงกำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้
       1. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       2. มีทักษะกระบวนการทำงานโดยการทำงานเป็นขั้นตอน
       3. มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์
       4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
       5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการนวดแผนไทย มีดังนี้
       1. เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       2. รับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ
       3. วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
       4. รู้จักเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา
       5. ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ตามขั้นตอน
       6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความภาคภูมิใจกับผลสำเร็จข