สาระการเรียนรู้

       สาระที่เป็นองค์ความรู้ในหลักสูตร เรื่อง การนวดแผนไทย ประกอบด้วย 7 สาระ ดังนี้
       สาระที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของการนวดแผนไทย
       สาระที่ 2 ประเภท และ ประโยชน์ของการนวดแผนไทย
       สาระที่ 3 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการนวดแผนไทย
       สาระที่ 4 ข้อห้าม ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติหลังการนวดแผนไทย
       สาระที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับโรคทางหัตถเวช
       สาระที่ 6 ทฤษฎีเส้นประธานสิบ
       สาระที่ 7 ทักษะพื้นฐานการนวดแผน