สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้

สาระ มาตรฐาน
สาระที่ 1 ประวัติ และความเป็นมาของการนวดแผนไทย มาตรฐานที่ 1.1 รู้และเข้าใจประวัติและความเป็นมาของการนวดแผนไทย
สาระที่ 2 ประเภทประโยชน์ ของการนวดแผนไทย มาตรฐานที่ 2.1 รู้และเข้าใจประเภท และลักษณะการนวดของการ
นวดแผนไทยแต่ละประเภท
มาตรฐานที่ 2.2 รู้และเข้าใจประโยชน์ของการนวดแผนไทย
สาระที่ 3 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการนวดแผนไทย มาตรฐานที่ 3.1 รู้และเข้าใจการเตรียมร่างกายของผู้นวด
มาตรฐานที่ 3.2 รู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติการนวด
มาตรฐานที่ 3.3 เข้าใจและมีทักษะในการแต่งรสมือ
มาตรฐานที่ 3.4 เข้าใจและมีทักษะการลงจังหวะนิ้วมือในการนวด
มาตรฐานที่ 3.5 เข้าใจและมีทักษะการกำหนดลมหายใจ
มาตรฐานที่ 3.6 รู้และเข้าใจ มารยาทในขณะทำการนวด
สาระที่ 4 ข้อห้าม ข้อควรระวัง และข้อปฏิบัติหลังการนวดแผนไทย มาตรฐานที่ 4.1 รู้และเข้าใจข้อห้ามและข้อควรระวังของการ
นวดแผนไทย
มาตรฐานที่ 4.2 รู้และเข้าใจข้อปฏิบัติหลังการนวดสำหรับ ผู้นวด
และผู้ถูกนวด
สาระที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับโรคทางหัตถเวช มาตรฐานที่ 5.1 รู้และเข้าใจโรคที่สามารถนวดได้และโรคที่
ห้ามนวด
สาระที่ 6 ทฤษฎีเส้นประธานสิบ มาตรฐานที่ 6.1 รู้และเข้าใจคุณลักษณะของเส้นประธานสิบ
มาตรฐานที่ 6.2 รู้และเข้าใจลักษณะของอาการ และวิธีการนวด แก้ไขอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบ ผิดปกติ
มาตรฐานที่ 6.3 รู้และเข้าใจแนวของเส้นประธานสิบ
สาระที่ 7 ทักษะพื้นฐานการนวดแผนไทย มาตรฐานที่ 7.1 รู้และเข้าใจ แนวการนวดพื้นฐาน และข้อควรระวัง ในการนวด ขา, หลัง, แขน, ไหล่, บ่า และ ศีรษะ
มาตรฐานที่ 7.2 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานขา
มาตรฐานที่ 7.3 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานหลัง
มาตรฐานที่ 7.4 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานแขน
มาตรฐานที่ 7.5 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานไหล่
มาตรฐานที่ 7.6 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานบ่า
มาตรฐานที่ 7.7 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานศีรษะ