สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของการนวดแผนไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานที่ 1.1 รู้และเข้าใจประวัติและความเป็นมาของการนวดแผนไทย 1. การนวดสมัยกรุงสุโขทัย
2. การนวดสมัยกรุงศรีอยุธยา
3. การนวดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของการนวดแผนไทย


สาระที่ 2 ประเภท ประโยชน์ ของการนวดแผนไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานที่ 2.1 รู้และเข้าใจลักษณะการนวดแผนไทยแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์ 1. ประเภทของการนวดแผนไทย
2. ลักษณะการนวดแผนไทย ของแต่ละประเภท
3. ประโยชน์ของการนวดแผน ไทย
3.1 ประโยชน์เกี่ยวกับการส่ง
เสริมสุขภาพ ดังนี้
3.1.1 ประโยชน์ต่อระบบการ ไหลเวียนของโลหิต
3.1.2 ประโยชน์ต่อระบบ
ทางเดินอาหาร
3.1.3 ประโยชน์ต่อส่วน
ต่าง ๆของร่างกาย
3.1.4 ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ด้านโรคภัย
3.1.5 ประโยชน์ต่อระบบ
กล้ามเนื้อ
3.1.6 ประโยชน์ต่อผิวหนัง
31.7 ประโยชน์ต่อจิตใจ
3.2 ประโยชน์เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องของร่างกาย
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการนวดแผนไทย
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะการนวดแผนไทย แต่ละประเภท
3. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของการนวดแผนไทย


สาระที่ 3 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการนวดแผนไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานที่ 3.1 รู้และเข้าใจการเตรียมร่างกายของผู้นวด 1. การฝึกกำลังนิ้วมือ
2. การรักษาสุขภาพทั่วไปของผู้นวด
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกกำลังนิ้วมือ และการรักษาสุขภาพทั่วไป
มาตรฐานที่ 3.2 รู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติการนวด 1. ศีลของผู้นวด 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลของผู้นวด
มาตรฐานที่ 3.3 เข้าใจและมีทักษะในการแต่งรสมือ 1. การลงน้ำหนักนิ้วมือในการนวด ดังนี้
1.1 น้ำหนักเบา
1.2 น้ำหนักปานกลาง
1.3 น้ำหนักมาก
1. นักเรียนมีความรู้ และสามารถลงน้ำหนักนิ้วมือในการนวดได้ถูกต้อง
มาตรฐานที่ 3.4 เข้าใจและมีทักษะการลงจังหวะนิ้วมือในการนวด 1. การลงจังหวะนิ้วมือในการนวด คือ หน่วง เน้นนิ่ง 1. นักเรียนมีความสามารถในการลงจังหวะนิ้วมือในการนวดได้ถูกต้อง
มาตรฐานที่ 3.5 เข้าใจ และมีทักษะการกำหนดลมหายใจ 1. การกำหนดลมหายใจ 1. นักเรียนมีความรู้ และสามารถกำหนดลมหายใจได้ถูกต้อง
มาตรฐานที่ 3.6 รู้และเข้าใจ มารยาทในขณะทำการนวด 1. มารยาทในขณะทำการนวด 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทในขณะทำการนวด


สาระที่ 4 ข้อห้าม ข้อควรระวัง และข้อปฏิบัติหลังการนวดแผนไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานที่ 4.1 รู้และเข้าใจข้อห้ามและข้อควรระวังของการนวดแผนไทย 1. ข้อห้ามในการนวด
2. ข้อควรระวังในการนวด
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด
มาตรฐานที่ 4.2 รู้และเข้าใจข้อปฏิบัติหลังการนวดสำหรับผู้นวดและผู้ถูกนวด 1. คำแนะนำสำหรับผู้นวด
2. คำแนะนำสำหรับผู้ถูกนวด
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติหลังการนวดสำหรับผู้นวดและผู้ถูกนวด


สาระที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับโรคทางหัตถเวช (นวดแบบราชสำนัก)

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานที่ 5.1 รู้และเข้าใจโรคที่สามารถนวดได้ และโรคที่ห้ามนวด 1. โรคที่สามารถใช้การนวดรักษาได้
2. โรคที่ห้ามนวด
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โรคที่สามารถนวดได้ และโรคที่ห้ามนวด


สาระที่ 6 ทฤษฎีเส้นประธานสิบ

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานที่ 6.1 รู้และเข้าใจคุณลักษณะของเส้นประธานสิบ 1. ลักษณะและคุณลักษณะของเส้นประธานสิบ 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะและคุณลักษณะของเส้นประธานสิบ
มาตรฐานที่ 6.2 รู้และเข้าใจแนวของเส้นประธานสิบ 1. แนวของเส้นประธานสิบแต่ละเส้น 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวของเส้นประธานสิบ
มาตรฐานที่ 6.3 รู้และเข้าใจลักษณะของอาการ และวิธีการนวดแก้ไขอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบ ผิดปกติ 1. ลักษณะของอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบผิดปกติ
2. การนวดเพื่อแก้ไขอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบ ผิดปกติ
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบผิดปกติ
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนวดเพื่อแก้ไขอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบผิดปกติ


สาระที่ 7 ทักษะพื้นฐานการนวดแผนไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานที่ 7.1 รู้และเข้าใจ แนวการนวดพื้นฐาน และข้อควรระวังในการนวด ขา, หลัง, แขน, ไหล่, บ่า และ ศีรษะ 1. แนวการนวดพื้นฐาน ขา, หลัง, แขน, ไหล่, บ่า และ ศีรษะ
2. ข้อควรระวังในการนวด ขา, หลัง, แขน, ไหล่, บ่า และ ศีรษะ
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการนวดพื้นฐาน และข้อควรระวังในการนวด ขา, หลัง, แขน, ไหล่, บ่า และ ศีรษะ
มาตรฐานที่ 7.2 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานขา 1. การนวดพื้นฐานขา 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานขา
มาตรฐานที่ 7.3 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานหลัง 1. การนวดพื้นฐานหลัง 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานหลัง
มาตรฐานที่ 7.4 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานแขน 1. การนวดพื้นฐานแขน 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานแขน
มาตรฐานที่ 7.5 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานไหล่ 1. การนวดพื้นฐานไหล่ 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานไหล่
มาตรฐานที่ 7.6 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานบ่า 1. การนวดพื้นฐานบ่า 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานบ่า
มาตรฐานที่ 7.7 เข้าใจและมีทักษะการนวดพื้นฐานศีรษะ 1. การนวดพื้นฐานศีรษะ 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานศีรษะ