โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การนวดแผนไทย

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง)
1 ประวัติ และความเป็นมา ของการนวดแผนไทย
1. การนวดสมัยสุโขทัย
2. การนวดสมัยอยุธยา
3. การนวดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
2
2 ประเภทของการนวดแผนไทย
1. ประเภทของการนวดแผนไทย
2. ลักษณะการนวดแผนไทยของแต่ละประเภท
ประโยชน์ของการนวดแผนไทย
1.1 ประโยชน์ต่อระบบการไหลเวียนของโลหิต
1.2 ประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร
1.3 ประโยชน์ต่อส่วนต่าง ๆของร่างกาย
1.4 ประโยชน์ต่อสุขภาพด้านโรคภัย
1.5 ประโยชน์ต่อระบบกล้ามเนื้อ
1.6 ประโยชน์ต่อผิวหนัง
1.7 ประโยชน์ต่อจิตใจ
2. ประโยชน์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย
2
3 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการนวดแผนไทย
1. การฝึกกำลังนิ้วมือ
2. การรักษาสุขภาพทั่วไป
3. ศีลของผู้นวด
4. การลงน้ำหนักนิ้วมือในการนวด คือ เบา ปานกลาง มาก
5. การลงจังหวะนิ้วมือในการนวด คือ หน่วง เน้น นิ่ง
6. การกำหนดลมหายใจ
7. มารยาทในขณะทำการนวด
6
4 ข้อห้าม และข้อควรระวังในการนวดแผนไทย
1. ข้อห้ามในการนวด
2. ข้อควรระวังในการนวด
ข้อปฏิบัติหลังการนวด สำหรับผู้นวดและผู้ถูกนวด
1. คำแนะนำสำหรับผู้นวด
2. คำแนะนำสำหรับผู้ถูกนวด
2
5 ความรู้เกี่ยวกับโรคทางหัตถเวช (นวดแบบราชสำนัก)
1. โรคที่สามารถใช้การนวดรักษาได้
2. โรคที่ห้ามนวด
2
6 ทฤษฎีเส้นประธานสิบ
1. ลักษณะและคุณลักษณะของเส้นประธานสิบ
2. แนวของเส้นประธานสิบ
3. ลักษณะของอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบผิดปกติ
4. การนวดเพื่อแก้ไขอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบ ผิดปกติ
8
7 ทักษะพื้นฐานการนวดแผนไทย
1. แนวการนวดพื้นฐาน ขา, หลัง, แขน, ไหล่, บ่า และ ศีรษะ
2. การนวดพื้นฐานขา
3. การนวดพื้นฐานหลัง
4. การนวดพื้นฐานแขน
5. การนวดพื้นฐานไหล่
6. การนวดพื้นฐานบ่า
7. การนวดพื้นฐานศีรษะ
18