คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา ประวัติ และความเป็นมาของการนวดแผนไทย ประเภทของการนวดแผนไทย บอกประโยชน์ของการนวดแผนไทย อธิบายความรู้ที่จำเป็นสำหรับการนวดแผนไทย ข้อห้าม และข้อควรระวังในการนวดแผนไทย ข้อปฏิบัติหลังการนวดสำหรับผู้นวดและผู้ถูกนวด บอกความรู้เกี่ยวกับโรคทางหัตถเวช (นวดแบบราชสำนัก) บอกแนวของเส้นประธานสิบ ลักษณะของอาการที่เกิดจากเส้นประธานสิบผิดปกติ การนวดเพื่อแก้ไขอาการที่เกิดจาก เส้นประธานสิบผิดปกติ อธิบายแนวการนวดพื้นฐาน ขา, หลัง, แขน, ไหล่, บ่า, และศีรษะ ปฏิบัติการฝึกกำลังนิ้วมือ สามารถนวดพื้นฐาน ขา, หลัง, แขน, ไหล่, บ่า และ ศีรษะ ได้
       วิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผนและประเมินการดำเนินงาน มีสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม มีความสุขในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน