หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน (ชั่วโมง) หมายเหตุ
1 ประวัติ และความเป็นมา ของการนวดแผนไทย 2  
2 ประเภท ประโยชน์ของการนวดแผนไทย 2  
3 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการนวดแผนไทย 6  
4 ใส่ใจข้อห้าม ข้อปฏิบัติหลังการนวด 2  
5 ความรู้เกี่ยวกับโรคทางหัตถเวช (นวดแบบราชสำนัก) 2  
6 ทฤษฎีเส้นประธานสิบ 8  
7 ทักษะพื้นฐานการนวดแผนไทย 18  
  รวม 40